KVALITEET

Ebrex Eesti OÜ tegevus ja juhtimine on 2016. a veebruarist sertifitseeritud rahvusvaheliste standarditega ISO 9001, ISO 14001 ja EVS 18001. 


Juhtimispoliitika hõlmab kvaliteedi-, keskkonna-, tööohutuse ja sotsiaalse vastutuse poliitikat.

Organiseerime rahvusvahelist- ja kohalikku transpordi teenust,  mis vastab kõrgetele kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusalastele ning seadusandlikele nõuetele, tagab jätkuva kliendirahulolu ja kindlustab Ebrexile seeläbi konkurentsieelised.

Väljaantud lubadused ja pakutavad võimalused peavad olema omavahelises kooskõlas, sellepärast juhindume oma tegevuses alljärgnevast:

 • Pakume klientidele kaupade veol lahendusi, mis võimaladavad klientidel rahulikult elu nautida ja aitavad neil olla edukamad
 • Organiseerime saadetised koos vajaliku dokumentatsiooniga sihtkohta kokkulepitud ajaks kadudeta ja vigastusteta
 • Väärtustame ausat, arusaadavat ja läbipaistvat ärimudelit
 • Oleme rõõmsameelsed, abivalmis ja asjalikud – luues meeldiva ja meeldejääva sideme koostööpartneritega
 • Meie töötajad on kõrge kvalifikatsiooniga, tagame meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning ei kasuta lapstööjõudu
 • Tagame töötajate tervise ja töövõime säilitamise läbi seadusandlusele vastava töökeskkonna
 • Arendame töökorraldust ja töökultuuri sellises suunas, mis toetab tööohutust- ja töötervishoidu, edendab ettevõttes positiivset psühho-sotsiaalset mikrokliimat ja ladusat tööd, luues eelduse effektiivsuse suurendamiseks
 • Minimeerime oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid
 • Säilitame konkurentsieelist kõiki oma tegevusi süstemaatiliselt hinnates ja täiustades
 • Hindame süsteemselt koostööpartnereid ja kasutame ainult usaldusväärseid alltöövõtjaid
 • Järgime ja arendame pidevalt oma tegevusi vastavuses meie tegevusvaldkonnaga seotud seadusandlusele ja keskkonna- ning tööohutusalastele nõudmistele
 • Arendame juhtimissüsteemi pidevalt, pidades seda investeeringuks meie töötajate ja tulevaste põlvede tarbeks


 Juhtimispoliitika on väljatöötatud ettevõtte juhtkonna poolt. Juhtimispoliitika olemuse edastamine ettevõttes toimub käsiraamatu ja sisekoolituste vahendusel. Kõik firma töötajad on teadlikud oma rollist ning on kohustatud andma oma panuse kvaliteedi tagamisele, keskkonna säästmisele ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamisele.